Spracovanie a ochrana osobných údajov


(ochrana súkromia platná od 25.5.2018)

V spoločnosti Emanuel Ježek – Fontes (Antikvariát pri Justičnom paláci) si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov a preto jej venujeme náležitú pozornosť. Na tomto mieste nájdete všetky dôležité informácie o tom, ako chránime vaše súkromie.
Dňa 25.05.2018 sa stalo účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov. Podľa článku 13 GDPR Vás informujeme o tom, čo sa bude diať s Vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe Vášho záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú Vaše práva spojené s ochranou Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je:
Emanuel Ježek – Fontes
Justičná 9
811 07 Bratislava
IČO 17 408 288

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje zadávané pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť – ako vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.
V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate.
Takisto tiež uchovávame Vaše recenzie, komentáre na našej stránke. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.
Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing
Údaje, ktoré uchovávame naša spoločnosť nespracúva na marketingové účely ani ich neposkytuje tretím stranám.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:
1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru.
2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Vašu recenziu ku knihe alebo váš komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby. Objednávky posielame cez spoločnosť:

Slovenská pošta a.s. – Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Česká pošta, s.p. – Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983
Zakladatel: Ministerstvo vnitra České republiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

home.pl S.A. – ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Poľsko – hosting našej webovej stránky

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.
Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Bližšie informácie vám poskytneme, keď nás napíšete na antikvariat.justicna@antikvariatjusticna.sk

Ako vaše údaje chránime

Pracujeme na tom, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na antikvariat.justicna@antikvariatjusticna.sk

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje spracovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na antikvariat.justicna@antikvariatjusticna.sk alebo Emanuel Ježek – Fontes , Justičná 9, 811 07 Bratislava, Slovensko.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z príslušných zákonov. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

Právo na vymazanie – Ak napríklad podľa Vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje, máme povinnosť na základe Vašej žiadosti tieto osobné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo uplatniť námietku – Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.

Právo podať sťažnosť – V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 – 21 GDPR. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči nášmu združeniu prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese antikvariat.justicna@antikvariatjusticna.sk
V prípade, že by ste chceli uplatniť Vaše práva osobne, môžeme Vám ich uplatnenie umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracovanie.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich zákazníkov.

Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že sa rozhodnete Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla nášho združenia alebo na e-mailovej adrese antikvariat.justicna@antikvariatjusticna.sk. V odvolaní prosím uveďte Vaše meno a priezvisko.

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území členských štátov Európskej únie a ich prenos sa uskutočňuje iba v rámci členských štátov Európskej únie. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese antikvariat.justicna@antikvariatjusticna.sk.